Projecten en initiatieven die voldoen aan de doelstelling kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. Aanvragen moeten worden ingediend en gedragen door een rechtspersoon. Daarnaast zoekt de stichting samenwerking met andere Fondsen/Stichtingen, met name waar het gaat over projecten, die passen binnen de doelstelling, maar onze financiële mogelijkheden te boven gaan. We verstrekken geen structurele donaties.

Onze voorkeur gaat uit naar het steunen van Amsterdamse projecten. De Stichting behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen donaties te weigeren.

De Stichting stelt haar middelen voor het giftenbeleid via stichting Het R.C. Maagdenhuis ter beschikking aan geselecteerde projecten. Stichting Marie-Louise stelt jaarlijks het budget voor het giftenbeleid in de maand oktober vast. Richtlijn voor de vaststelling van het budget is in beginsel een ratio van 3% van het kernvermogen waarvan de begrote facilitaire kosten in aftrek worden genomen.

Het Maagdenhuis is verantwoordelijk voor de behandeling van aanvragen voor financiële ondersteuning, de giftenadministratie en de besluitvorming over giften. Daartoe heeft het Maagdenhuis besluitvormende organen bestaande uit interne en externe deskundigen en een uitvoeringsorganisatie binnen het eigen bureau. Het bestuur van het Maagdenhuis legt jaarlijks verantwoording af over de bestedingen aan het bestuur van Stichting Marie Louise.

Lees hier het Jaarplan 2022.