Projecten en initiatieven die voldoen aan de doelstelling kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. Aanvragen moeten worden ingediend en gedragen door een rechtspersoon. Daarnaast zoekt de stichting samenwerking met andere Fondsen/Stichtingen, met name waar het gaat over projecten, die passen binnen de doelstelling, maar onze financiële mogelijkheden te boven gaan. We verstrekken geen structurele donaties.

Onze voorkeur gaat uit naar het steunen van Amsterdamse projecten. De Stichting behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen donaties te weigeren.

Stichting Marie-Louise stelt jaarlijks het budget voor het giftenbeleid in de maand oktober vast. Richtlijn voor de vaststelling van het budget is in beginsel een ratio van 3% van het kernvermogen waarvan de begrote facilitaire kosten in aftrek worden genomen.

De uitvoering van het giftenbeleid is uitbesteed aan Fundatie Van den Santheuvel Sobbe. Aanvragen kunnen hier ingediend worden. 

Lees hier het Jaarplan 2024.